Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) is het wettelijk toezichthoudend orgaan van het Clusius College. De raad heeft als toezichthouder de volgende functies, taken en bevoegdheden:

 • Werkgever t.a.v. het college van bestuur (evaluatie, beoordelen, benoemen en ontslag)
 • fungeren als klankbord voor het CvB
 • Het goedkeuren van besluiten van het CvB, onder andere m.b.t.:
  • visie en strategisch beleid
  • jaarlijkse begroting, jaarrekening en financieel jaarverslag
  • benoemen van externe accountant
  • meerjarenbeleidsplan en financiële meerjarenraming
  • fusie of verregaande samenwerking met andere rechtspersonen
  • aangaan van financiële verplichtingen boven € 1 miljoen

De functies, taken en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement van het Clusius College.

Leden

 • Voorzitter           de heer E.J. Lücke
 • Lid                         mevrouw F.R. Dijkstra
 • Lid                         mevrouw Y.C.M. van Saase
 • Lid                         de heer N.T.M. Verduin
 • Lid                         de heer R.C. Viëtor
 • Trainee                mevrouw W. Sint

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan eenmaal verlengd worden. Er is een rooster van aftreden. Nieuwe benoemingen van leden van de raad vinden plaats middels openbare werving en een benoemingsprocedure op basis van een profielschets. Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een goede vertegenwoordiging uit het werkveld en de regio van het Clusius College en elkaar aanvullende en relevante deskundigheden en ervaring. De Ondernemingsraad heeft het recht een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad.

Profiel + Procedure werving leden Raad van toezicht 

Overleg

De RvT komt een vijftal keren per jaar bijeen. Het college van bestuur is bij deze vergaderingen aanwezig. De periodieke Instellingsrapportage en het Geïntegreerd Jaardocument zijn – naast bovengenoemde onderwerpen met een besluitvormend karakter – de belangrijkste formele informatiebonnen voor de RvT. Daarnaast worden regelmatig inhoudelijke thema’s besproken en uitgediept, veelal in aanwezigheid van leden van het management. Jaarlijks evalueert de raad het eigen functioneren. Ook vindt jaarlijks overleg plaats van (een delegatie van) de RvT met (een delegatie van) de Ondernemingsraad, de (Centrale) Ouderraad en de (Centrale) Studentenraad. De raad verantwoordt zich jaarlijks in het jaarverslag (Geïntegreerd Jaardocument).

Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt vervuld door het secretariaat van het college van bestuur.

Contact

Raad van toezicht
voorzitter: E.J. Lücke
Drechterwaard 10-A
1824 EX Alkmaar
e-mail: rvt@clusius.nl of p.heuberger@clusius.nl (secretaresse raad van toezicht)