Missie en visie

Missie

Clusius College: Groen licht voor succes in een dynamische wereld

Wij stellen leerlingen en studenten in staat zich optimaal te ontwikkelen zodat ze succesvol zijn in vervolgopleiding, werk en maatschappij.

Visie op kernwaarden

Kwaliteit; Wat vraagt deze kernwaarde van ons?

 • Wij kijken kritisch naar ons eigen handelen en zoeken naar manieren dit te verbeteren.
 • Wij geven inzicht in wat wij doen en kunnen uitleggen waarom wij doen wat wij doen.
 • Wij dagen leerlingen, studenten en elkaar uit om het beste uit zichzelf te halen.
 • Wij maken gebruik van alle kennis en ervaring die binnen het Clusius College aanwezig is.
 • Wij delen onze kennis en kunde met elkaar.

Professionaliteit; Wat vraagt deze kernwaarde van ons?

 • Wij kennen onze sterke en zwakke punten en handelen hiernaar.
 • Wij zijn ons bewust van ons gedrag en het effect hiervan op anderen.
 • Wij communiceren helder en tijdig, en gaan na of er over en weer begrip is.
 • Wij kennen de visie, onderschrijven deze en zetten ons in om deze te realiseren.
 • Wij houden ons aan gemaakte afspraken en spreken elkaar aan op het naleven ervan.

Betrokkenheid; Wat vraagt deze kernwaarde van ons?

 • Wij houden in de gaten hoe het met onze leerlingen, studenten en collega’s gaat.
 • Wij onderhouden actief contact met onze leerlingen, studenten en directe collega’s.
 • Wij betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind.
 • Wij gaan duurzaam om met mens, natuur en middelen.
 • Wij zijn ambassadeur van het Clusius College, binnen en buiten ons werk.

Visie op doelen

Welke doelen willen wij realiseren?

 • Ons onderwijs interesseert leerlingen en studenten voor duurzaamheid, leefomgeving, voedsel en natuur.
 • Ons onderwijs is actueel en sluit aan bij de behoeftes van leerlingen, studenten en hun toekomstig werkveld.
 • Ons onderwijs daagt leerlingen en studenten uit, maakt nieuwsgierig en bereidt voor op een ‘leven lang leren’.
 • Ons onderwijs bereidt leerlingen en studenten voor op leven en werken in een internationale wereld.
 • Ons onderwijs vindt plaats in een veilige en stimulerende leeromgeving.
 • Ons onderwijs is zo ingericht dat de opbouw ervan voor leerlingen, studenten, medewerkers en ouders duidelijk is.

Wat vraagt het realiseren van deze doelen van ons?

 • Wij passen onze kennis over ontwikkelingen in ons vakgebied, werkveld en samenleving toe in ons onderwijs.
 • Wij onderhouden actief onze kennis en kunde over ontwikkelingen rond pedagogiek, didactiek en ons vakgebied.
 • Wij kennen de leefwereld van onze leerlingen en studenten en weten wat hen beweegt.
 • Wij zijn in staat om binnen ons onderwijs te differentiëren.
 • Wij betrekken onze omgeving en werkveld actief bij de inhoud en uitvoering van ons onderwijs.

Visie op organisatie

Hoe ziet onze organisatie eruit?

 • Onze organisatie heeft korte lijnen waardoor wij elkaar snel weten te vinden.
 • Onze organisatie stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van medewerkers.
 • Onze organisatie biedt medewerkers ruimte om hun eigen verantwoordelijkheden in te vullen.
 • Onze organisatie is in staat om binnen afgesproken kaders flexibiliteit te bieden waar deze nodig is.
 • Onze organisatie ontwikkelt zich op basis van de inbreng van medewerkers en andere betrokkenen.
 • Onze organisatie werkt op alle niveaus samen met haar omgeving, zoals ouders, scholen en werkveld.

Wat vraagt werken in deze organisatie van ons?

 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze ontwikkeling en benutten hierbij faciliteiten die het Clusius College biedt.
 • Wij reflecteren met elkaar op de vraag hoe en in hoeverre wij onze professionele ruimte benutten.
 • Wij werken in doelgerichte overlegstructuren samen met collega’s, leerlingen, studenten, ouders en werkveld.
 • Wij nemen initiatief, delen onze ideeën en vragen anderen naar die van hen.
 • Wij onderhouden onze netwerken.

Hieronder staat de visiekaart weergegeven. Klik op de afbeelding om het pdf-document te openen.