clusius 23 sep 2020

Ventilatie Clusius College

In augustus 2020 ontstond ophef over de mogelijkheid dat onvoldoende ventilatie in gebouwen (waaronder scholen) een rol zou kunnen spelen bij de verspreiding van het coronavirus Covid-19.

Inventarisatie

In de afgelopen weken heeft in het Clusius een inventarisatie plaatsgevonden, waarbij van elk lokaal nagegaan is hoe er geventileerd wordt of kan worden en wat daarbij mogelijke risico’s zijn. Deze inventarisatie is gedaan door deskundigen van buiten het Clusius College. Dit heeft een rapport opgeleverd, waarin per vestiging, per lokaal de situatie beschreven staat.

Vier categorieën ventilatie

Het ministerie van OCW geeft aan dat scholen voor wat betreft de luchtkwaliteit moeten voldoen aan wettelijke bepalingen, vastgelegd in het Bouwbesluit. Er zijn, volgens het Bouwbesluit, vier categorieën van ventilatie (A, B, C, D), die alle (kunnen) voldoen. A is alleen natuurlijke ventilatie (ramen en deuren open) en D is geheel gestuurde recirculerende ventilatie met warmteterugwinning. B en C zijn twee vormen van mechanische ventilatie. Binnen het Clusius College komen alle vormen van ventilatie voor. De maat om de luchtkwaliteit te meten is het CO2-gehalte (dat mag niet te hoog zijn).

Probleem bij categorie A (ramen en deuren open) is, dat als het buiten koud is, ‘koudeval’ ontstaat (een koude luchtstroom in de klas), hetgeen niet prettig is.

Wat gaan we op korte termijn doen:

  • op een aantal plekken CO2-metingen doen, zowel als er ruim geventileerd wordt (ramen en deuren open) als wanneer er weinig geventileerd wordt;
  • op een paar plaatsen, waar nu niet mechanisch geventileerd kan worden, onderzoeken of we met mechanische ventilatie een goede luchtkwaliteit en voldoende ventilatie kunnen realiseren, zonder dat er een ‘koudeval’ ontstaat.

Op basis van de uitkomsten van  bovenstaande punten kijken we welke maatregelen we kunnen en moeten nemen, zo mogelijk nog voor de winter.