clusius 19 dec 2018

Congres Groen Kapitaal

Tijdens het Groen Kapitaal congres op 14 december 2018, georganiseerd door de provincie Noord-Holland, was ook het Clusius College aanwezig.

Groen Kapitaal is een programma van de provincie NH met als doel de biodiversiteit in Noord-Holland te vergroten. Namens Amsterdam Green Campus (AGC) en Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL), waarvan het Clusius college deel uitmaakt, overhandigde Rien van Tilburg een kennisagenda aan de provincie en alle groen kapitaal partners. “Wij leiden professionals en ondernemers van de toekomst op, een toekomst die natuurinclusief zal en moet zijn. Wij kunnen gevraagde kennis ontwikkelen en delen en hebben tevens partners nodig om onderwijs te vernieuwen. Afgelopen jaren is al succesvol met partijen in de regio samengewerkt in projecten gericht op meer biodiversiteit in stad en in landelijk gebied en dat willen we graag voortzetten”. Het Clusius College uit Purmerend kwam met een pitch op het podium om hun initiatief voor een vlinderslinger te promoten. Docenten en studenten deden dat met verve. Het leidde tot een 2e prijs en een geldbedrag van ruim 2.700 euro voor hun project.

In een deelsessie over natuurinclusieve landbouw hebben verschillende partijen in Noord-Holland, van natuurorganisaties tot landbouworganisaties, een intentie ondertekend om samen aan de slag te gaan met een Noord-Hollandse uitwerking van het landelijke Deltaplan voor herstel biodiversiteit platteland. Namens AGC en KCNL zette Rien van Tilburg zijn handtekening.

Komende jaren ligt de prioriteit bij: 

  1. versterken van functionele agrobiodiversiteit;
  2. versterken van gunstige biotopen voor planten en dieren en versterken van het landschap;
  3. agrarische kringlopen sluiten;
  4. duurzame economische verdienmodellen voor agrariërs die 1 t/m 3 mogelijk maken.

Voor het groen onderwijs is het belangrijk om hierin mee te doen, aangezien onze studenten de komende tientallen jaren mee vorm geven aan een leefomgeving waarin de biodiversiteit hersteld wordt. In het nieuwe kwaliteitsplan van het Clusius college wordt ook ingezet op natuurinclusief denken en werken.

Toelichting bij de foto’s:

  1. Workshop natuurinclusieve landbouw
  2. Ondertekening door partijen
  3. Clusius purmerend neemt 2e prijs in ontvangst.

Foto’s zijn gemaakt door Rogier Reker van de provincie NH.