Informatie voor ouders

Mijn kind zit op het mbo, wat kan ik als ouder van school verwachten?

Op deze website en in de schoolgids is allerlei informatie te vinden over onze mbo-opleidingen en het Clusius College. Graag informeren wij u over een aantal extra zaken die voor u als ouder/verzorger belangrijk kunnen zijn. Ouders/verzorgers en school hebben een gezamenlijk belang als het gaat om het welzijn van de studenten. Het uitgangspunt van de school is een goede communicatie met u als ouder op basis van respect voor elkaar. Naast de informatie op de website krijgen ouder(s)/verzorgers regelmatig een nieuwsbrief, waarin de activiteiten en andere wetenswaardigheden worden genoemd. Rapporten, brieven, uitnodigingen voor de ouderavond etc., worden door de vestiging doorgaans per e-mail verstuurd naar de ouder bij wie de student woont.

Welke informatie ontvang ik als ouder?

Ook u kunt voor informatie en vragen over de opleiding van uw kind bij de coach van uw zoon/dochter terecht. Indien u niet bekend bent met de naam van de coach, dan kunt u hierover contact opnemen met de receptie van de school. Wanneer uw zoon/dochter jonger is dan 23 jaar wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd over de studievoortgang, tenzij uw zoon/dochter schriftelijk anders heeft aangegeven. Uw kind kan dit alleen aangeven wanneer hij/zij ouder dan 18 jaar is. Minimaal twee keer in het jaar wordt er een voortgangsrapport uitgegeven. Als ouder/verzorger heeft u, met in acht neming van het bovenstaande, ook recht op inzage in de cijfers van uw zoon/dochter. Indien u, om welke reden dan ook, geen inzicht heeft gekregen in het rapport, dan kunt u ook contact opnemen met de coach van uw zoon/dochter.

Als uw zoon/dochter onder de Leerplichtwet valt en zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd en dit verzuim plaatsvond gedurende zestien uren les- of praktijktijd in een periode van vier weken, geeft het Clusius College dit zonder uitstel door aan het Digitaal Verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO (voorheen IB-groep). Ook u als ouders/verzorgers wordt hierover geïnformeerd.

Wat kan ik als ouder verwachten aan kosten en bijdrages?

Kostenoverzicht van de opleiding

Gedurende de opleiding krijgt uw zoon/dochter te maken met kosten. Deze kosten bestaan uit lesgeld bij een BOL-opleiding en uit cursusgeld bij een BBL-opleiding en kosten per opleiding voor onderwijsbenodigdheden en activiteiten zoals boeken en excursies. Voordat een schooljaar start ontvangt hij/zij een overeenkomst vrijwillige bijdrage, waarop aangegeven kan worden wat uw zoon/dochter wil afnemen van school.

Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs vanaf 16 jaar wordt door de overheid schoolgeld geheven. De betaling van de wettelijke verplichte lesgelden wordt door Dienst Uitvoering Onderwijs(DUO) uitgevoerd. U of uw zoon/dochter kunt een financiering ontvangen vanuit de overheid bestaande uit een tegemoetkoming studiekosten en/of studiefinanciering. Meer informatie over lesgelden en studiefinanciering vindt u op onze website onder reguliere kosten en op de website van DUO.

Handige links