Algemene maatregelen

Clusius College en het Coronavirus:

Ons onderwijs vanaf 1 augustus 2020

Algemene maatregelen

Hoe volgt het Clusius College de actuele ontwikkelingen?

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen op de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden verder nauw contact met onze studenten die in het buitenland stage lopen, de gemeentes en de regionale GGD. Ook houden we de instructies vanuit het Kabinet nauwlettend in de gaten en volgen die op.

Belangrijke websites:

Volgt het Clusius College de richtlijnen van het RIVM?

Het Clusius College volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Op één onderdeel kan het Clusius College afwijken van de richtlijnen.

Dat betreft de volgende richtlijn: Bij een corona besmetting van één leerling/student  in een klas kan het onderwijs voor de rest van de leerlingen en studenten uit deze klas het onderwijs op school doorgaan. Deze richtlijn is tot stand gekomen doordat is gebleken dat verspreiding van het coronavirus vaak buiten school plaatsvindt. De verspreiding niet of slechts zeer beperkt in school plaatsvindt.

Het Clusius College volgt deze richtlijn niet altijd op. Er kunnen op een vestiging specifieke omstandigheden zijn die ertoe leiden dat er een ‘stengere’ keuze gemaakt wordt. Bij één besmetting in een klas kan en zal het Clusius College de gehele klas gedurende een korte periode (max 10 dagen) naar huis kunnen sturen en afstandsonderwijs aanbieden.

Dit doet het Clusius College omdat wij ook op langere termijn onderwijs op school wil blijven bieden. Zoveel mogelijk het risico wil vermijden om meerdere klassen voor een langere periode naar huis te moeten sturen. Daarbij vinden wij de veiligheid en de veiligheidsbeleving van onze docenten ook erg belangrijk. 

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Clusius College?

 • Bij het Clusius College houden we ons aan de algemene hygiënemaatregelen zoals die door het RIVM worden geadviseerd:
 • Geen handen schudden, handen vaak wassen (> 20 sec), hoesten/niezen in elleboog en niet aan het gezicht zitten.
 • Gebruik van een mondkapje in de pauze, bij het wisselen van de les en in de aula/kantine.
 • Bij binnenkomst school en lokaal desinfecteren leerlingen en docenten hun handen.
 • Docenten maken hun eigen tafel schoon bij binnenkomst en verlaten van het lokaal.
 • Materiaal dat door meerdere mensen wordt gebruikt, wordt regelmatig schoongemaakt.
 • School wordt intensief schoongemaakt met nadruk op contactpunten en toiletbediening.
 • Lokalen worden tussen de lessen door extra geventileerd door ramen open te zetten en voor wat betreft de ventilatiesystemen binnen onze gebouwen nemen we de adviezen van het RIVM in acht.

Een leerling/ student (of iemand uit hun huishouden) heeft gezondheidsklachten. Moet de leerling/student thuisblijven?

Binnen het Clusius College gelden de klachten en thuisblijfregels uit het VO-protocol (die gelden ook voor het mbo):

 • Heeft een leerling/student milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft de leerling/student plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.  
 • Heeft de leerling/student ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Een leerling/student mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Wanneer een leerling/student gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling/student naar huis. Ouders/verzorgers van leerlingen worden hierover geïnformeerd.
 • Leerlingen/ studenten die behoren tot een risicogroep (of waarvan gezinsleden behoren een risicogroep) kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

Zie ook de beslisboom voor leerlingen en studenten wanneer wel of niet naar school ivm corona.

Bij langdurig thuisblijven van een leerling in het vmbo treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Bij langdurig thuisblijven van een student in het mbo kan studievertraging een gevolg zijn.

Maatregelen met betrekking tot ons vmbo onderwijs

Vmbo na zomervakantie weer volledig open

Gaat het vmbo van het Clusius weer van start volgens een normaal (pre-corona) rooster?

 • Ja, de lessen voor de leerlingen worden weer volgens een normaal (pre-corona) rooster gepland en op school aangeboden. Er kan daarnaast nog wel sprake zijn van digitale lessen op afstand.  De succesvolle onderdelen van het digitale onderwijs willen we graag blijven inzetten.

Moeten leerlingen nog 1,5 meter afstand houden?

 • ​​Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand vantot elkaar te houden. 
 • Leerlingen moeten wel 1,5 meter afstand houden tot de docenten en alle andere volwassenen die op school werken. 
 • Docenten (en alle andere volwassenen op school) moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Hoe verlopen de praktijklessen (waaronder gymlessen) als de docent 1,5 meter afstand moet houden?

 • Bij lesonderdelen of instructies waarbij de 1,5 meter afstand door de docent niet mogelijk is, mag hiervan (kortdurend) worden afgeweken. Dat is zeker zo als de veiligheid van de leerling in het geding is. Na het lesonderdeel, betreffende instructie of veiligheidsingreep geldt de 1,5 meter weer.
 • Leerlingen maken de materialen die zij hebben gebruikt zelf schoon voordat de volgende groep komt.
 • Het grote materiaal wordt na iedere lesdag extra schoongemaakt.

Kunnen de leerlingen weer gebruik maken van een kluisje? 

 • Ja, leerlingen kunnen weer gebruik maken van een kluisje.

Is de aula open en kunnen leerlingen gebruik maken van de kantine op school? 

 • De aula is weer open voor leerlingen.
 • Of de kantine weer geopend is, is verschilt per vestiging. Vanuit de vestiging worden leerlingen hierover geïnformeerd.

Mag een leerling met het openbaar vervoer naar school reizen?

 • Ja, leerlingen mogen met het openbaar vervoer naar school reizen. De capaciteit binnen het openbaar vervoer is alleen wel beperkt. Als er een mogelijkheid is om op een andere manier op school te komen, dan verzoeken we om dat te doen.
 • Het kan voorkomen dat, als het op enig moment te druk is in het openbaar vervoer met leerlingen/studenten, het lesrooster daarvoor moet worden aangepast.

Gaan de stages in het vmbo weer door?

 • Ja, stages van leerlingen kunnen weer doorgaan. Wel moeten de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de leerling stage gaat doen, worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.
 • Voordat een stage van start gaat, is er goed overleg met de leerling en de ouders/verzorgers en het stagebedrijf.

Gaan activiteiten buiten de school, zoals excursies weer door?

 • Ja, deze gaan in principe weer door. Wel is de voorwaarde dat de 1,5 meter tussen leerlingen en docenten/begeleiders gehanteerd kan worden. Hierdoor zijn de mogelijkheden wel beperkt.

Zijn bezoekers welkom op school, bijvoorbeeld voor oudergesprekken?

 • Ja, bezoekers zijn welkom op school als hiervoor een afspraak is gemaakt. Wel leggen we iedere bezoeker een vragenlijst van de Rijksoverheid voor met vragen over de gezondheid. Indien een bezoeker gezondheidsklachten heeft, is die niet welkom op onze school en vragen we om de afspraak te verzetten.
 • Van iedere bezoeker leggen we de contactgegevens (e-mailadres en/of 06 nummer) vast.
 • Uit voorzorg proberen we zoveel mogelijk afspraken digitaal te laten verlopen. Ook oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.

 

Maatregelen met betrekking tot ons mbo onderwijs

Mbo na zomervakantie beperkt open in combinatie met digitaal afstandsonderwijs

Gaat het mbo van het Clusius weer van start volgens een normaal (pre-corona) rooster?

 • Nee, studenten krijgen een aangepast lesrooster. Er zullen zoveel mogelijk lessen op school aangeboden worden. Er is echter minder capaciteit op de vestigingen om deze lessen te verzorgen. Naast les op school zullen studenten ook nog steeds digitale krijgen.

Moeten studenten 1,5 meter afstand houden?

 • Ja, mbo-studenten moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook moeten zij 1,5 meter afstand tot de docenten en andere volwassenen in de school houden.

Zijn de lestijden voor het mbo nog steeds met start en eindtijd tussen 11.00 en 15.00 uur en eindigend na 20.00 uur?

 • Nee, deze verplichte tijden voor het mbo (die golden van 15 juni tot de start van de zomervakantie) gelden na 1 augustus 2020 niet meer. Er mogen weer lessen worden ingeroosterd die starten om 8.30 uur en eindigen na 15.00 uur en nog voor 20.00 uur. De mogelijkheden zijn echter beperkt. Dit vanwege de beperkte capaciteit in het openbaar vervoer en de daardoor verplichte en noodzakelijke spreiding met start- en eindtijden van de mbo-scholen.
 • Het kan voorkomen dat het lesrooster spoedig na de start van het schooljaar (op onderdelen) toch weer aangepast moet worden. Dat zal zijn als blijkt dat het in het openbaar vervoer op enig moment toch te druk is en ook de Clusius studenten op dat moment naar of van school reizen.

Wat is de reden dat er zo weinig fysieke lessen zijn in het mbo? En dat de start- en eindtijden in het rooster soms zo afwijkend zijn?

 • De capaciteit in het gebouw is beperkt door de 1,5 meter afstand die studenten onderling en tot de docenten moeten houden. Daardoor zijn de groepen waaraan les geboden kan worden kleiner.
 • Ook moeten we vanwege beperkte capaciteit in het openbaar vervoer rekening houden met de spreiding van start- en eindtijden van de lessen.

Er zijn studenten die nog examen(s) moeten afleggen aan de start van het schooljaar. Hoe gaat dat verlopen?

 • Per examen zullen we zoeken naar een maatwerkoplossing. Over deze maatwerkoplossing nemen we individueel contact op met de student.

Gaat de beroepspraktijkvorming (stage) in het mbo door?

 • Ja, de stages gaan gewoon door. Studenten moeten zich wel houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM en die van de sector waarin de student werkzaam is of stageloopt.
 • Vanwege de 1,5 meterregel kan het zijn dat er minder stageplaatsen beschikbaar zijn waardoor er minder stagedagen ingepland worden dan gebruikelijk.
 • De bpv-begeleiders zullen de studenten voorlichten over de manier waarop de stages in de diverse opleidingen ingevuld worden.

Kan een student met het openbaar vervoer naar het stagebedrijf reizen?

 • Ja, dat kan. Voor reizen van en naar de stagebedrijven geldt de spreidingsverplichting voor de start- en eindtijden in het openbaar vervoer niet.
 • Als een student op een andere manier dan met openbaar vervoer bij het stagebedrijf kan komen, heeft dat de voorkeur. Dit omdat het openbaar vervoer nog beperkte capaciteit heeft.

Gaat de internationale beroepspraktijkvorming (buitenlandse stage) nog door in schooljaar 2020 – 2021?

 • Ja, er zijn weer beperkte mogelijkheden voor internationale stage in het mbo van het Clusius College. Er worden echter wel veel voorwaarden gesteld. Zo moet het stageland veilig zijn en moeten er twee soorten vervoersmogelijkheden zijn om weer naar huis terug te reizen. Over de overige voorwaarden kunnen studenten zich laten informeren door de coördinator internationale stages.
 • Per lesperiode besluiten we of we, op basis van de corona-ontwikkelingen, meer of minder mogelijkheden kunnen bieden voor internationale stages in de lesperiode daarna.

Is de aula open en kunnen studenten gebruik maken van de kantine op school?

 • Ja, de aula is open. Mbo-studenten zullen andere pauzetijden hebben dan vmbo-leerlingen in vestigingen waar beide groepen aanwezig zijn. Dit omdat de vmbo-leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar meer hoeven te houden en mbo-studenten wel. 
 • In hoeverre de kantine open is verschilt per vestiging. Studenten worden hierover per vestiging geïnformeerd.

Gaan activiteiten buiten de school, zoals excursies en praktijkdagen, weer door?

 • Ja, deze gaan in principe weer door. Wel is de voorwaarde hiervoor dat de 1,5 meter tussen leerlingen en docenten/begeleiders gehanteerd kan worden. Hierdoor zijn de mogelijkheden wel beperkt.

Zijn bezoekers welkom op school, bijvoorbeeld voor oudergesprekken?

 • Ja, bezoekers zijn welkom op school als hiervoor een afspraak is gemaakt. Wel leggen we iedere bezoeker een vragenlijst van de Rijksoverheid voor met vragen over de gezondheid. Indien een bezoeker gezondheidsklachten heeft, is die niet welkom op onze school en vragen we om de afspraak te verzetten.
 • Van iedere bezoeker leggen we de contactgegevens (e-mailadres en/of 06 nummer) vast.
 • Uit voorzorg proberen we zoveel mogelijk afspraken digitaal te laten verlopen. Ook oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
Vragen?

Actuele ontwikkelingen

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

 •  Het Clusius College tracht deze pagina zo goed mogelijk up to date te houden.
 • Je kunt je vraag ook stellen via  Corona@Clusius.nl (als je dat doet graag erbij vermelden op welke Clusius vestiging onderwijs gevolgd wordt).
 • Wij hebben verschillende signalen gekregen dat ouders/verzorgers geen mail hebben ontvangen over de sluiting en het op afstand onderwijs aanbieden. Indien u een mail mogelijk niet hebt ontvangen, wilt u dan uw spambox/ongewenste mail controleren? Wellicht staan de mails daarin.

Besmetting

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen:

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd afstand van mensen
 • Vermijd sociale bijeenkomsten

Volg de actuele richtlijnen van het RIVM als je gezondheidsklachten hebt. Deze zijn te vinden in de Vragen en Antwoorden van het RIVM. 

Blijf je thuis vanwege ziekteverschijnselen die passen bij de richtlijnen van het RIVM, meld je dan ziek. 

Volg als medewerker het normale ziekteprotocol.