Algemene maatregelen

Clusius College en het Coronavirus:

Algemene maatregelen

Hoe volgt het Clusius College de actuele ontwikkelingen?

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen op de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden verder nauw contact met de regionale GGD. Ook houden we de instructies vanuit het Kabinet nauwlettend in de gaten en volgen die op.

Belangrijke websites:

Volgt het Clusius College de richtlijnen van het RIVM?

Het Clusius College volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Op één onderdeel kan het Clusius College afwijken van de richtlijnen.

Dat betreft de volgende richtlijn: Bij een corona besmetting van één leerling/student in een klas kan het onderwijs voor de rest van de leerlingen en studenten uit deze klas het onderwijs op school doorgaan. Het Clusius College volgt deze richtlijn niet altijd op. Er kunnen op een vestiging specifieke omstandigheden zijn die ertoe leiden dat er een ‘stengere’ keuze gemaakt wordt. Bij één besmetting in een klas kan en zal het Clusius College de gehele klas gedurende een korte periode (max 10 dagen) naar huis kunnen sturen en (volledig) afstandsonderwijs aanbieden.

Dit doet het Clusius College omdat wij ook op langere termijn onderwijs op school wil blijven bieden. Zoveel mogelijk het risico wil vermijden om meerdere klassen voor een langere periode naar huis te moeten sturen. Daarbij vinden wij de veiligheid en de veiligheidsbeleving van onze docenten ook erg belangrijk. 

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Clusius College?

 • Bij het Clusius College houden we ons aan de algemene hygiënemaatregelen zoals die door het RIVM worden geadviseerd.
 • Geen handen schudden, handen vaak wassen (> 20 sec), hoesten/niezen in elleboog en niet aan het gezicht zitten.
 • Gebruik van een mondkapje in de pauze, bij het wisselen van de les en in de aula/kantine. Het kan zijn dat leerlingen/studenten wordt gevraagd om ook tijdens bepaalde activiteiten/lessen een mondkapje te dragen.
 • Bij binnenkomst school en lokaal desinfecteren leerlingen en docenten hun handen.
 • Docenten maken hun eigen tafel schoon bij binnenkomst en verlaten van het lokaal.
 • Materiaal dat door meerdere mensen wordt gebruikt, wordt regelmatig schoongemaakt.
 • School wordt intensief schoongemaakt met nadruk op contactpunten en toiletbediening.
 • Lokalen worden tussen de lessen door extra geventileerd door ramen open te zetten en voor wat betreft de ventilatiesystemen binnen onze gebouwen nemen we de adviezen van het RIVM in acht.

Gebruik van zelftesten bij het Clusius College 

De overheid stelt zelftesten beschikbaar aan alle middelbare scholen in Nederland. De zelftest is een test om snel te zien of iemand -zonder klachten- besmet is met het coronavirus. Doel van het gebruik van deze zelftesten is om beter en sneller zicht te krijgen op nieuwe besmettingen op school.

Met ingang van 31 mei 2021 krijgen alle vmbo-leerlingen één keer per week twee zelftesten mee naar huis, waarmee zij zichzelf thuis kunnen testen. De afname van deze preventieve zelftest is geheel vrijwillig.

Mocht er, ondanks alle maatregelen, toch een coronabesmetting in een klas geconstateerd worden dan kunnen wij leerlingen vragen een extra zelftest te doen. De afname van deze risicogerichte zelftest is eveneens vrijwillig.

Wanneer een leerling/student of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting van onderwijs of werk.

Clusius mbo-studenten vragen de zelftesten zelf aan op de website Zelftestonderwijs.nl. Zij krijgen een aantal testen thuisgestuurd en kunnen daarmee twee keer in de week preventief een test doen. Ook hierbij is de afname vrijwillig.

Een leerling/ student (of iemand uit hun huishouden) heeft gezondheidsklachten. Moet de leerling/student thuisblijven?

Binnen het Clusius College gelden de klachten en thuisblijfregels uit het VO-protocol (die gelden ook voor het mbo):

 • Heeft een leerling/student milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft de leerling/student plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.  
 • Heeft de leerling/student ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Een leerling/student mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
 • Wanneer een leerling/student gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling/student naar huis. Ouders/verzorgers van leerlingen worden hierover geïnformeerd.
 • Leerlingen/ studenten die behoren tot een risicogroep (of waarvan gezinsleden behoren een risicogroep) kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

Zie ook de beslisboom voor leerlingen en studenten wanneer wel of niet naar school ivm corona.

Bij langdurig thuisblijven van een leerling in het vmbo treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. Bij langdurig thuisblijven van een student in het mbo kan studievertraging een gevolg zijn.

Weer naar school na corona of quarantaine? Meld je eerst bij je mentor.

Leerlingen of studenten die na een coronabesmetting of quarantaine (in afstemming met de GGD) weer naar school mogen, moeten voordat ze weer op school komen eerst even contact opnemen met hun mentor. Daarna zijn ze weer welkom op school. 

Moeten alle leerlingen en studenten binnen het Clusius College een mondkapje dragen?

Ja, net als de medewerkers van het Clusius College moeten alle leerlingen en studenten binnen de school in alle loopruimtes een mondkapje dragen. Zodra leerlingen en studenten gaan zitten in de les of de aula kan het mondkapje af. 

Het kan zijn dat school je vraagt om voor bepaalde activiteiten/lessen een mondkapje te dragen. We gaan er dan vanuit dat de leerlingen en studenten aan dit verzoek voldoen.

Er kunnen echter wel uitzonderingen gemaakt worden voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan dan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Als leerlingen of studenten van mening zijn dat ze onder deze uitzondering vallen, kunnen zij contact opnemen met de vestigingsdirectie. Met elkaar worden de mogelijkheden besproken en evt. afspraken gemaakt. Het Clusius volgt ook hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Maatregelen met betrekking tot ons vmbo onderwijs

Onderwijs op het vmbo per 31 mei 2021

Per maandag 31 mei 2021 mag het Clusius vmbo weer open voor alle leerlingen. Ook al is het een relatief korte periode voor de zomervakantie en zijn er zorgen, we zijn vooral blij dat we de leerlingen weer meer onderwijs op school kunnen aanbieden. We gaan weer een beetje terug naar normaal, maar nog niet helemaal. 

Hoe bieden wij op het vmbo onderwijs aan (per 31 mei 2021)

 • Nieuw lesrooster: Er wordt hard gewerkt aan nieuwe lesroosters. Sommige vestigingen bieden vanaf 31 mei al meer lessen aan, andere vestigingen doen dit per 7 juni. Houd EduArte in de gaten voor het nieuwe lesrooster. 
 • Vanaf 31 mei hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • De 1,5 meterregel tussen leerlingen en docenten blijft wel bestaan. Docenten (en alle andere volwassenen op school) moeten 1,5 meter afstand tot elkaar en tot leerlingen houden.
 • De mondkapjesplicht blijft in het schoolgebouw bestaan. Zittend in de les mag het mondkapje af.
 • De hygiëneregels en het thuisblijven bij klachten blijft ook gewoon gelden.

Hoe verlopen de praktijklessen als de docent 1,5 meter afstand moet houden?

 • Bij lesonderdelen of instructies waarbij de 1,5 meter afstand door de docent niet mogelijk is, mag hiervan (kortdurend) worden afgeweken. Dat is zeker zo als de veiligheid van de leerling in het geding is. Na het lesonderdeel, betreffende instructie of veiligheidsingreep geldt de 1,5 meter weer.

Gaan de stages in het vmbo weer door?

 • Stages in het vmbo kunnen doorgaan. Wel moeten de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de leerling stage gaat doen, worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.
 • Voordat een stage van start gaat, is er goed overleg met de leerling en de ouders/verzorgers en het stagebedrijf.

Zijn bezoekers welkom op school, bijvoorbeeld voor oudergesprekken?

 • We proberen afspraken zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Ook eventuele oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Indien een bezoek onvermijdelijk is kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met de vestigingsdirectie.
 • Van iedere bezoeker leggen we de contactgegevens (e-mailadres en/of 06 nummer) vast.

 

Maatregelen met betrekking tot ons mbo onderwijs

Onderwijs op het mbo

Hoe bieden wij op het mbo onderwijs aan

 • Op het mbo geven we zoveel mogelijk fysieke lessen op school. Er is onvoldoende capaciteit in de school om alle lessen op school aan te bieden. Een groot gedeelte van de lessen is daarom digitaal en zal dat blijven zolang er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
 • De verdeling tussen fysieke en digitale lessen kan per vestiging verschillen. De mogelijkheden die we hierin hebben zijn per vestiging anders. 
 • Voor studenten van de Entree- en Niveau2-opleidingen proberen we zoveel mogelijk lessen op school te geven en het aantal digitale lessen te beperken.
 • Mbo-examens kunnen in de avonduren gepland zijn en worden. Indien dit het geval is, kan het examenbureau als dat nodig is aan studenten een ‘verklaring avondklok’ verstrekken.  
 • In principe vinden er geen lesactiviteiten plaats in de avonduren waarvoor een ‘verklaring avondklok’ nodig is.
 • Omdat de roosters regelmatig aangepast wordt is het verstandig om het actuele rooster van de opleiding goed in de gaten te houden.

Moeten studenten 1,5 meter afstand houden?

 • Ja, mbo-studenten moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook moeten zij 1,5 meter afstand tot de docenten en andere volwassenen in de school houden.

Gaat de beroepspraktijkvorming (stage) in het mbo door?

 • Ja, de stages gaan gewoon door. Tenzij het leerbedrijf anders aangeeft. Studenten moeten zich wel houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM en die van de sector waarin de student werkzaam is of stageloopt.
 • Vanwege de 1,5 meterregel kan het zijn dat er minder stageplaatsen beschikbaar zijn waardoor er minder stagedagen ingepland worden dan gebruikelijk.
 • De bpv-begeleiders zullen de studenten voorlichten over de manier waarop de stages in de diverse opleidingen ingevuld worden.

Zijn bezoekers welkom op school, bijvoorbeeld voor oudergesprekken?

 • We proberen afspraken zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Ook eventuele oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Indien een bezoek onvermijdelijk is kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met de vestigingsdirectie.
 • Van iedere bezoeker leggen we de contactgegevens (e-mailadres en/of 06 nummer) vast.
Vragen?

Actuele ontwikkelingen

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

 •  Het Clusius College tracht deze pagina zo goed mogelijk up to date te houden.
 • Je kunt je vraag ook stellen via  Corona@Clusius.nl (als je dat doet graag erbij vermelden op welke Clusius vestiging onderwijs gevolgd wordt).

Besmetting

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen:

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd afstand van mensen
 • Vermijd sociale bijeenkomsten

Volg de actuele richtlijnen van het RIVM als je gezondheidsklachten hebt. Deze zijn te vinden in de Vragen en Antwoorden van het RIVM. 

Blijf je thuis vanwege ziekteverschijnselen die passen bij de richtlijnen van het RIVM, meld je dan ziek. 

Volg als medewerker het normale ziekteprotocol.